پورتال معاونت غذا و دارو دانشگاه جندی شاپور اهواز
کد کاربر
رمز
 
 در صورت بروز هرگونه مشکل در استفاده از دیدگاه 
نرم افزار Team Viewer را دانلود نموده و سپس با
واحد IT معاونت غذا و دارو به شماره 50-2232346 داخلی 7 تماس حاصل فرمایید .
توجه :
1. گیرنده نامه را فقط معاون غذا و دارو(دکتر برزگر ) انتخاب نمایید
2.پس از ثبت نامه حتما ارسال الکترونیک را انجام دهید

 مشاهده و دریافت راهنمای کار با دیدگاه

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>